Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NADLEŚNICTWA NAROL

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY  NADLEŚNICTWA  NAROL


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nadleśnictwo Narol z siedzibą przy ul. Bohaterów Września 1939 roku 38, 37-610 Narol, telefon: 16 63 25 350,  e-mail:  narol@krosno.lasy.gov.pl  (dalej: Nadleśnictwo lub Administrator).
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Nadleśnictwa, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail: narol@krosno.lasy.gov.pl  
3. Administrator danych osobowych – Nadleśnictwo - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nadleśnictwie,
4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Nadleśnictwa,
4.3. propagowanie przez Nadleśnictwo wiedzy o środowisku leśnym poprzez prowadzenie szkoleń, konkursów, zawodów o tematyce leśnej,
4.4. zatrzymania i kontroli przez Straż Leśną środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
4.5. nałożenie przez Straż Leśną mandatu karnego lub pouczenia,
4.6. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie infrastruktury Nadleśnictwa poprzez monitoring wizyjny ,
4.7. zwalczania przez Straż Leśną przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego poprzez stosowane w lasach foto-pułapki,
4.8. rozpatrywania zgłoszeń, wniosków i odwołań dotyczących szkód spowodowanych przez zwierzynę leśną,
4.9. realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo
4.10. rozpatrywanie wpływających wniosków i skarg oraz prowadzenia korespondencji służbowej przez Nadleśnictwo,
4.11. sprzedaży drewna opałowego, użytkowego, sadzonek oraz  w okresach przedświątecznych choinek,
4.12. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,
4.13. zawarcia umowy cywilnoprawnej, a następnie w celu jej wykonania.
4.14. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Nadleśnictwem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Nadleśnictwo
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, z uwzględnieniem okresu wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podstawą jest art. 70 pkt. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997r. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego, sądowego prowadzonego przez stosowne organy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba, że w aktualnym Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będzie wskazany inny okres archiwizacji.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych,        o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Nadleśnictwo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
10.1  listownie na adres korespondencyjny ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
10.2 poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Nadleśnictwu ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości: zawarcia umowy, załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym pismem: wnioskiem, żądaniem, skargą.
13. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.