Wydawca treści Wydawca treści

Oferta Edukacyjna

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Narol

Planowane przedsięwzięcia z zakresu edukacji leśnej:
 
- akcja „Dokarmianie ptaków i zwierzyny łownej"
Termin : okres zimowy I - III
Adresaci : szkoły podstawowe i gimnazja
Partnerzy - Koła Łowieckie działające na terenie Nadleśnictwa Narol
Polegać będzie na rozwiezieniu i wywieszaniu karmy dla ptaków oraz wyłożeniu paszy dla zwierzyny płowej oraz przeprowadzeniu pogadanek przez pracowników Służby Leśnej na temat dokarmiania.
 
- prelekcje i pogadanki dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
( zwłaszcza wypalania traw  i palenia słomy ) oraz zasad zachowywania się w lesie i korzystania z lasu
Termin : wczesna wiosna II - III
Adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, uczestnicy zebrań wiejskich  
w sołectwach
Partnerzy : szkoły, samorządy gmin, straże pożarne
 
- konkursy ekologiczne   
Termin : konkurs szkolny 22 IV - Dzień Ziemi, konkurs gminny 
5 VI - Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska 
Adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Partnerzy : szkoły podstawowe, gimnazja, Urząd Miasta i Gminy Narol, Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu
- konkurs plastyczny z okazji „Dnia Leśnika" 
Termin : czerwiec
Adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Partnerzy : szkoły podstawowe i gimnazja
 
- akcja „Sprzątanie Świata" 
Cykliczna impreza o zasięgu krajowym.
Termin : wrzesień
Adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, chętni dorośli 
z okolicznych zakładów pracy
Partnerzy : Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, szkoły podstawowe 
i gimnazja, samorządy, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie
 
 
- ogólnopolska akcja grabienia i utylizacji liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka
Cykliczna impreza o zasięgu krajowym.
Termin : wrzesień
Adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, ludność okolicznych wsi
Partnerzy : Szkoły podstawowe i gimnazja, samorządy, sołectwa
 
- lekcje otwarte w terenie
Termin : działalność ciągła według potrzeb
Adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Wyjazd na ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne „Bukowy Las" i „Kobyle Jezioro" oraz na szkółkę leśną w Leśnictwie Łówcza mający  na  celu wprowadzenie do zajęć szkolnych z przedmiotu przyrody tematyki dotyczącej edukacji leśnej.
 
- warsztaty dla nauczycieli przyrody i biologii 
Termin : działalność ciągła
Adresaci : nauczyciele z terenu gminy
Partnerzy : szkoły
 
- dzień patrona szkoły
Termin : czerwiec - koniec roku szkolnego 
Adresaci : szkoły podstawowe
Partnerzy : szkoły podstawowe, samorząd gminy
Część artystyczna plus imprezy towarzyszące :
a) wystawa okazów przyrodniczych,
b) wystawa albumów fotograficznych o treści przyrodniczej,
c) gazetki tematyczne w szkołach.
 
- uczestnictwo w imprezach i akcjach edukacyjnych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa organizowanych przez inne podmioty 
np. DNI NAROLA, DNI CIESZANOWA, DOŻYNKI GMINNE, DOŻYNKI POWIATOWE 
Udział Nadleśnictwa będzie polegał na uczestnictwie w jury, fundowaniu i wręczaniu nagród oraz pomocy w organizacji imprez od strony technicznej – transport i udostępnianie eksponatów przyrodniczych.