Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty Edukacji Leśnej

Jedną z najważniejszych form edukacji leśnej społeczeństwa są ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne. Tworzenie ścieżek ma na celu przybliżenie społeczeństwu piękna i bogactwa przyrody. Aktualnie na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwie takie ścieżki:

„ Bukowy Las pod Narolem" - prowadzi przez rezerwat przyrody „Bukowy Las" 
i położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. 
Długość ścieżki około 1,5 km. 
Czas przejścia ok. 1 - 1,5 godz.
Optymalna wielkość grupy - 20 osób.
Ścieżka pokazuje różnorodność zbiorowisk roślinnych, flory i fauny oraz przybliża zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Na trasie ścieżki rozmieszczone są 4 tablice przystankowe oraz urządzone są 2 miejsca wypoczynkowe. 
Poszczególne przystanki poświęcone są różnym formom buczyny karpackiej 
z towarzyszącymi im gatunkami roślin:
1. podgórska forma buczyny karpackiej,
2. typowy podzespół buczyny karpackiej formy podgórskiej - wariant żyzny,
3. wilgotny podzespół buczyny karpackiej formy podgórskiej,
4. zniekształcona postać buczyny karpackiej.
Walory ścieżki zostały dokładnie opisane w przewodniku terenowym opracowanym przez Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, a sfinansowanym przez Nadleśnictwo oraz sponsorów.     
 
 „Kobyle Jezioro" - prowadzi przez torfowiskowy rezerwat przyrody „Źródła Tanwi"
i leży na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. 
Długość ścieżki ok. 2 km.
Czas przejścia ok. 1,5 godz.
Maksymalna wielkość grupy 30 osób.
Zalecany ubiór sportowy i buty terenowe, ewentualnie lornetka do obserwacji ornitologicznych.
Usytuowanie ścieżki w rezerwacie podnosi jej walory poznawcze ze względu na różnorodną roślinność, zarówno bagienną charakterystyczną dla torfowiska przejściowego i wysokiego, jak i typową dla siedlisk świeżych oraz ukazuje jej bogatą faunę i florę. 
Wzdłuż ścieżki ustawiono 8 tablic przystankowych o następującej tematyce: 
1. krzyż wapienny,
2. zbiorowisko bagienne - bór wilgotny, ptasie koncerty,
3. roślinność torfowiska,
4. borówka czarna (czernica), grzybobranie, paśniki dla jeleni i saren,
5. teren podmokły – żurawina, teren piaszczysty – jałowiec,
6. mrowiska, drzewa iglaste i liściaste,
7. młodnik sosnowy – fazy rozwoju,
8. ognisko, zwierzęta leśne.
Cała ścieżka jest dokładnie opisana w przewodniku terenowym opracowanym przez Nadleśnictwo Narol i Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i wydana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 
Oprócz ścieżek edukacyjnych, na terenie budynku administracyjnego nadleśnictwa w holu i w świetlicy, znajduje się stała ekspozycja przyrodnicza, w skład której wchodzą : mapy edukacyjne, profile glebowe, gabloty przyrodnicze, trofea myśliwskie oraz wystawy plenerowe. Ponadto wokół siedziby urządzono zieleń i postawiono tablice edukacyjno - leśne, które służą jako miejsce edukacji wprowadzającej i wyjaśniającej podstawy funkcjonowania ekosystemów leśnych, gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska.
 
Z inicjatywy ówczesnego Nadleśniczego Pana Szczepana Okrucha w 2004 roku zrodził się pomysł założenia arboretum przy siedzibie biura nadleśnictwa (za garażami przy cieku wodnym). Arboretum powstało w 2005 r. w leśnictwie Płazów na powierzchni 1,03 ha. Wysadzono ogółem 224 gatunki drzew i krzewów w ilości 1370 sztuk. Co roku arboretum jest uzupełniane nowymi gatunkami roślin i na dzień dzisiejszy jest ich około 350. 
Arboretum zostało wyposażone w tablice edukacyjne o tematyce leśnej i przyrodniczej.
W najbliższym czasie arboretum będzie pięknym ogrodem botanicznym z wieloma gatunkami roślin, drzew i krzewów, które będą cieszyć oko każdego zwiedzającego .