Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne),
abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury),
antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

 

Średnioroczny zakres prac z ochrony lasu w Nadleśnictwie Narol :
- wywieszanie budek lęgowych - 400 szt.,
- czyszczenie budek lęgowych - 2000 szt.,
- dokarmianie ptaków – 500 kg,
- mechaniczne i chemiczne zwalczanie myszowatych na szkółce – 5,40 ha,
- jesienne poszukiwania owadów w ściółce – 147 partii,
- ocena występowania szkodników korzeni – 500 dołów,
- grodzenia nowe – 15 ha,
- mechaniczne zabezpieczanie upraw – 70 ha,
- chemiczne zabezpieczanie upraw – 200 ha,
- mechaniczne zabezpieczanie młodników – 40 ha,
- chemiczne zabezpieczanie młodników – 80 ha,
- chemiczne zwalczanie pędraków – 200 ha,
- mechaniczne zwalczanie szeliniaka – 15 ha,
- mechaniczne zwalczanie smolika – 70 ha,
- wykładanie kukurydzy na pasach zaporowych dla dzików – 25 ha,
- usuwanie drzew trocinowych – 2000 ha,
- usuwanie posuszu, złomów i wywrotów – 10000 m3.
Czynniki naturalne ograniczające prawidłowy rozwój lasów na terenie Nadleśnictwa Narol.
Wśród czynników negatywnie oddziałujących na lasy Nadleśnictwa zasadniczy wpływ mają czynniki abiotyczne i czynniki biotyczne.
Z czynników abiotycznych mających istotny wpływ na prawidłowy rozwój lasu, należy wymienić szkody powodowane przez wiatr, śnieg i niskie temperatury.
W wyniku huraganowych wiatrów dochodzi do powstawania wiatrołomów i wiatrowałów (huragan w 1959-1960 i w 1982 roku).
Obfite opady mokrego śniegu powodują powstawanie okiści i w efekcie łamanie gałęzi, a nawet całych drzew – w ostatnich latach większe szkody od tego czynnika powstały w 1964 i 1999 roku (dwukrotnie – kwiecień i październik).
Notowano również szkody wywołane przez mróz i przymrozki – zwłaszcza późne (wiosenne). Od przymrozków wiosennych cierpią co roku młode drzewka gatunków liściastych, głównie jesion, dąb i buk, jak również jodła i daglezja.
W lipcu 2001 roku miała miejsce burza gradowa o charakterze klęskowym. Uszkodzeniu uległo około 2115 ha drzewostanów. Pozyskanie drewna w trakcie likwidacji szkód wyniosło (razem z okiścią z 1999 r.) 305 469 m3
Z powyższej masy 264 tys. m3 stanowiły złomy, wywroty i posusz.
Z czynników biotycznych największe szkody w uprawach i młodnikach wyrządzają duże ssaki roślinożerne: sarna, jeleń, dzik i łoś.

Z groźniejszych szkodników owadzich wymienić należy:

w uprawach i młodnikach: szeliniaka sosnowca i pędraki chrabąszczy (dotkliwe szkody powyżej 10% w 2005 i 2006 roku na powierzchni manipulacyjnej 793 ha – powierzchnia zredukowana szkód wyniosła 235 ha),

spośród szkodników pierwotnych: zwójka zieloneczka, krytoryjek olchowiec, hurmak olchowiec, poproch cetyniak, boreczniki, - spośród szkodników wtórnych: cetyńce, drwalnik paskowany, przypłaszczek granatek, korniki, smolik znaczony.

Choroby grzybowe, występujące z różnym nasileniem w lasach Nadleśnictwa, to: opieńka miodowa, korzeniowiec wieloletni, zamieranie drzewostanów dębowych i bukowych, zamieranie jesiona, mączniak dębu, opadzina modrzewia, zamieranie pędów gatunków iglastych, osutka sosny.