Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć, określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049  mld m sześć. drewna.

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Narol na lata 2013 – 2022.
W Nadleśnictwie Narol zaprojektowano pięć typów gospodarstw: specjalne, zrębowe, przerębowo-zrębowe, przerębowe i przebudowy.
Przy planowaniu rębni we wszystkich gospodarstwach kierowano się zaawansowaniem prowadzonych w poprzednim okresie gospodarczym rębni, uwzględniając stan młodego pokolenia.
W gospodarstwie specjalnym zaplanowano cięcia zgodnie z potrzebami hodowlanymi stwierdzonymi na gruncie, z zapewnieniem pełnienia przypisanych im funkcji ochronnych. Gospodarstwo Specjalne obejmuje powierzchnię 4764,82 ha i włączono do niego rezerwaty przyrody, wyłączone drzewostany nasienne, ostoje zwierząt podlegające ochronie gatunkowej, lasy z określonymi priorytetowymi siedliskami przyrodniczymi, lasy na terenie stałych pędraczysk oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody na siedliskach łęgowych i bagiennych.

Ponadto wyróżnione zostały gospodarstwa:

Gospodarstwo zrębowe w lasach gospodarczych zajmujące powierzchnię 3469,39 ha.

Gospodarstwo przerębowo-zrębowe w lasach gospodarczych zajmujące powierzchnię 4468,25 ha.

Gospodarstwo przerębowe w lasach gospodarczych zajmujące powierzchnię 364,64 ha.

Gospodarstwa te zostały określone ze względu na siedliskowy typ lasu i gospodarczy typ drzewostanu oraz aktualny skład gatunkowy.

Użytki rębne zaliczone na poczet etatu zaprojektowano w wysokości 477 532 m3 netto.
Użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu zaprojektowano w wysokości 3 623 m3 netto.


Użytki przedrębne
W ramach użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne i trzebieże selekcyjne. W trzebieżach późnych uwzględniono te pozycje, w których projektowane jest pozyskanie grubizny. Powierzchniowy rozmiar użytkowania przedrębnego określono na podstawie wskazań gospodarczych ustalonych podczas prac terenowych.
Powierzchniowy etat użytkowania przedrębnego obejmujący (CP-P, TW, TP) wynika z potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów i wynosi 10045,97 ha.
Przyjęty orientacyjny etat miąższościowy wynosi 254 188 m3 netto (średnio 25,30 m3/ha).
Łączny etat użytkowania dla Nadleśnictwa Narol na lata 2013 – 2022 wynosi 735 343 m3 netto.