Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć, określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 65 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność lasów w Polsce wynosi obecnie około 2,7  mld m sześć. drewna.

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Narol na lata 2023 – 2032.

Na podstawie dominującej funkcji oraz przyjętych celów gospodarczych lasy Nadleśnictwa Narol podzielono na cztery typy gospodarstw: specjalne, wielofunkcyjne lasów ochronnych, wielofunkcyjne lasów gospodarczych zrębowego sposobu zagospodarowania, wielofunkcyjne lasów gospodarczych przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania,

Gospodarstwo specjalne obejmuje powierzchnię 3383,94 ha i włączono do niego rezerwaty przyrody, wyłączone drzewostany nasienne, ostoje zwierząt podlegające ochronie gatunkowej oraz ostoje ksylobiontów, priorytetowe siedliska przyrodnicze, lasy na siedliskach łęgowych i bagiennych, strefy przypotokowe, pozostawiane do naturalnego rozpadu fragmenty siedlisk przyrodniczych, lasy na terenie stałych pędraczysk, miejsca dawnych grodzisk oraz wydzielenia ze schronami bojowymi z czasów II Wojny światowej

Gospodarstwo wielofunkcyjne lasów ochronnych, obejmuje lasy uznane za ochronne Zarządzeniem 69 Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1993 r. z wyjątkiem lasów zaliczonych do Gospodarstwa Specjalnego. Powierzchnia lasów zaliczona do tego gospodarstwa wynosi 2576,63 ha.

Gospodarstwo wielofunkcyjne lasów gospodarczych zrębowego sposobu zagospodarowania obejmuje drzewostany w lasach gospodarczych (nie ujętych w gospodarstwie specjalnym), w których ze względu na siedliskowy typ lasu oraz TD i aktualny skład gatunkowy przyjmuje się zrębowy sposób zagospodarowania, rębnią zupełną (Rb I) z nawrotem cięć 4 - 5 lat.  Jego powierzchnia wynosi 4048,81 ha.

Gospodarstwo wielofunkcyjne lasów gospodarczych przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania obejmuje drzewostany w lasach gospodarczych (nieujęte w gospodarstwie specjalnym), dla których przyjmuje się sposób zagospodarowania rębniami częściowymi, gniazdowymi lub stopniowymi. Jego powierzchnia wynosi 5172,95 ha.

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Narol na Lata 2023-2032

Użytkowanie rębne drzewostanów jest procesem pozyskania drewna, który wynika z konieczności przeprowadzenia wymiany pokoleniowej w drzewostanach, które z uwagi na swój wiek, obecność istniejącego młodego pokolenia lub czynniki zdrowotne zostały zakwalifikowane do cięć rębnych. Cięcia rębne mogą przybierać charakter cięć zupełnych lub cięć złożonych. O zakwalifikowaniu poszczególnych drzewostanów do ww. rodzajów cięć decydują panujące warunki przyrodnicze (typ siedliskowy lasu, zasobność, wilgotność), ograniczenia i nakazy prawne, istniejące młode pokolenie lasu, przyjęty docelowy typ drzewostanu oraz ograniczenia związane z ochroną przyrody. Etat użytkowania rębnego w aktualnym PUL został zaplanowany na masę drewna wynoszącą 727 836 m3 netto.

Użytkowanie przedrębne to proces pozyskania drewna w lasach, które przede wszystkim ze względu na swój wiek, nie podlegają jeszcze wymianie pokoleniowej (użytkowaniu rębnemu). W ramach użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne, trzebieże wczesne oraz trzebieże późne. Zabiegi te mają na celu  kształtowaniu jak najlepszych warunków wzrostu dla drzew, które mają w przyszłości stanowić drzewostan dojrzały. Polegają ona przede wszystkim na: usuwaniu z drzew chorych i zaatakowanych przez patogeny, drzew o niepożądanej formie i dynamice wzrostu, drzew zajmujących przestrzeń życiową drzewom dorodnych, przerzedzaniu drzewostanu, itd.   Powierzchniowy rozmiar użytkowania przedrębnego określono na podstawie wskazań gospodarczych ustalonych podczas prac terenowych i wynosi on 7377,09 ha. Natomiast przyjęty orientacyjny etat miąższościowy w tym rodzaju użytkowania wynosi 258 198 m3 netto (średnio 35 m3/ha).

Łączny etat użytkowania dla Nadleśnictwa Narol na lata 2023 – 2032 wynosi 986 034 m3 netto.