Wydawca treści Wydawca treści

Turystyka i wypoczynek -szlaki

Turystyka i wypoczynek -szlaki

Lasy państwowe są dostępne dla wszystkich i stają się coraz częstszym celem wycieczek. Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze przyciągają turystów. Leśnicy wychodzą naprzeciw tej grupie użytkowników lasu.

Warunki naturalne Nadleśnictwa Narol stwarzają doskonałe możliwości uprawiania turystki pieszej, rowerowej i konnej. Na wysokie walory terenu Nadleśnictwa składają się przede wszystkim wartości przyrodnicze ( kompleksy leśne, zróżnicowane gatunkowo drzewostany, rezerwaty, użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz bogactwo flory i fauny), krajobrazowe (zróżnicowana rzeźba terenu i możliwość podziwiania panoram z punktów widokowych), kulturowe (zabytkowe cerkwie i kościoły, zespoły pałacowo-parkowe, zabytkowa architektura wsi) i historyczne (bogata i burzliwa przeszłość regionu wynikająca z istnienia pogranicza kultur, religii, narodowości i historii powojennej).
Zapoznanie z tymi wartościami umożliwiają szlaki turystyczne. Przez teren Nadleśnictwa prowadzą cztery szlaki turystyczne:
czarny („łącznikowy"), o ogólnym przebiegu: Bełżec – Brzeziny Bełżeckie – Lipie – Narol. Długość około 12 km, czas przejścia pieszo około 3 godz. 30 min. Trasa nadaje się do przejazdu rowerem.
Na trasie występuje punkt widokowy umożliwiający podziwianie uroków Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego.
zielony („św. Brata Alberta") przebiegający przez: Narol – Wielki Dział – Monastyrz – Werchrata – Horyniec Zdrój. Długość 42 km, czas przejścia około 13 godz. Trasa nadaje się do przejazdu rowerem.
Najciekawsze atrakcje na trasie to kaplica w Pizunach, kaplica św. Huberta, schrony bojowe linii Mołotowa. Trasa jest urozmaicona, gdyż prowadzi zarówno terenami podmokłymi jak i wydmami, przekracza liczne cieki wodne i źródełka.
żółty („południowy"), o ogólnym przebiegu: Susiec – Rebizanty – Młynki – Narol. Długość szlaku około 17 km, czas przejścia około 5 godz. Trasa nadaje się do przejazdu rowerem.
niebieski („szlak po bunkrach linii Mołotowa"), o ogólnym przebiegu Horyniec Zdrój – Huta Złomy – Wola Wielka – Huta Lubycka – Hrebenne. Długość szlaku około 51 km, czas przejścia około 16 godz.
Szlak wiedzie w pobliżu sowieckich umocnień zwanych „linią Mołotowa" oraz przybliża piękno leżących na trasie cerkwi greckokatolickich.

Na naszym terenie znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo leśne. Pierwsza -  „Bukowy Las pod Narolem" przebiega przez teren rezerwatu „Bukowy Las". Na trasie ścieżki rozlokowane są 4 tablice przystankowe z opisem poszczególnych podzespołów i form buczyny karpackiej: - podgórskiej formy buczyny karpackiej - Dentario glandulosae-Fagetum collinum o wysokim stopniu naturalności, - typowego podzespółu buczyny karpackiej formy podgórskiej - wariant żyzny, - wilgotnego podzespółu buczyny karpackiej formy podgórskiej - Dentario glandulosae-Fagetum allietosum, - zniekształconej postaci buczyny karpackiej. Długość ścieżki 1,5 km.

Trasa ścieżki prowadzi przez rezerwat torfowiskowy „Źródła Tanwi". Jej nazwa „Kobyle Jezioro" pochodzi od legendy, która podaje, że tu na torfowisku – utopiła się piękna kobyła.
Usytuowanie ścieżki w rezerwacie podnosi jej walory poznawcze ze względu na różnorodną roślinność, zarówno bagienną charakterystyczną dla torfowiska przejściowego i wysokiego jak i typową dla siedliska suchego, piaszczystego, a także bogatą faunę. W rezerwacie ma również swoje źródła jedna z większych rzek Roztocza – Tanew.
Wzdłuż ścieżki ustawiono 8 tablic przystankowych o następującej tematyce:
- krzyż wapienny,
- zbiorowisko bagienne - bór wilgotny, ptasie koncerty,
- roślinność torfowiska,
- borówka czarna (czernica), grzybobranie, paśniki dla jeleni i saren.
- teren podmokły – żurawina, teren piaszczysty – jałowiec,
- mrowiska, drzewa iglaste i liściaste,
- młodnik sosnowy – fazy rozwoju,
- ognisko, zwierzęta leśne.
Długość ścieżki ok. 2,0 km.

Przygotowane urządzenia i obiekty turystyczne umożliwiają wypoczynek poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, podziwianie krajobrazów, poznanie przeszłości historycznej.

Wyjątkowe walory przyrodnicze i historyczne województwa podkarpackiego zadecydowały o powstaniu szeregu szlaków tematycznych popularyzujących ciekawe obiekty i malownicze zakątki tego obszaru oraz przyczyniających się do rozwoju turystyki. Przykładem może być biegnący przez Nadleśnictwo Szlak Architektury Drewnianej - trasa VI Lubaczowska, który powstał z myślą o miłośnikach zabytków i dawnej architektury drewnianej, jako jeden ze sposobów ocalenia przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi, głównie architektury – pokazuje najciekawsze obiekty w ich naturalnym otoczeniu. Ma uczyć, informować i przy okazji promować walory turystyczne województwa. Na trasie znajduje się kilka obiektów o wybitnych walorach architektonicznych i równocześnie znakomitych walorach widokowych. Ponadto dwie świątynie, w Radrużu oraz Gorajcu, są najstarszymi zachowanymi drewnianymi cerkwiami w Polsce. Proponowane obiekty często występują w zespołach z wolnostojącymi dzwonnicami (są to cerkwie w Gorajcu, Łówczy, Woli Wielkiej, Radrużu).

Pracownicy Nadleśnictwa otwarci są na współpracę w prowadzeniu indywidualnego jak i zorganizowanego wypoczynku na terenie lasów Nadleśnictwa oraz starają się łączyć turystykę z edukacją wykorzystując formy ochrony przyrody.

Turysta odpoczywający na obszarze Nadleśnictwa może bardzo często natknąć się również na inne formy ochrony przyrody takie jak: pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz obszary ochrony ptaków oraz siedlisk w ramach sieci Natura 2000.

Baza noclegowa na terenie Nadleśnictwa jest dobrze rozwinięta. Placówki noclegowe występują dość licznie i są to przeważnie gospodarstwa agroturystyczne, w większości z ofertą całoroczną i bogatą gamą usług. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zlokalizowanych jest powyżej 20 gospodarstw posiadających około 100 miejsc noclegowych. W okresie letnim czynne są schroniska młodzieżowe w szkołach: w Hucie Różanieckiej, Rudzie Różanieckiej oraz Łówczy. W Pizunach funkcjonuję pole namiotowe.