Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Zasoby leśne Nadleśnictwa Narol – podobnie jak w całym kraju - wzrastają. Średnia zasobność opisana w obowiązującym planie urządzenia lasu określona została na poziomie 302 m3/ha (w poprzednim dziesięcioleciu wyniosła 285 m3/ha), średni wiek drzewostanów wzrósł o 4 lata i obecnie wynosi 75 lat.

Udział powierzchniowy gatunków panujących przedstawia się następująco:

Według rzeczywistego udziału, podobnie jak wg gatunków panujących, dominującym gatunkiem w drzewostanach Nadleśnictwa Narol  jest sosna, która zajmuje 83,54% powierzchni i 85,99% ich miąższości. Drugim obok sosny, gatunkiem panującym jest buk, który zajmuje 4,21% powierzchni drzewostanów przy udziale miąższościowym wynoszącym 3,68%. Kolejnym gatunkiem panującym jest olsza z udziałem 4,05% w powierzchni drzewostanów i 3,37% miąższości, dąb odpowiednio 3,46% i 2,36% i jodła odpowiednio 2,56%  i 3,04%. Ponad 1% udziału w powierzchni mają drzewostany z panującą brzozą (1,44%). Udział powierzchniowy i miąższościowy pozostałych gatunków panujących jest znikomy i nie przekracza z osobna 1%.

Analizując zmiany struktury gatunkowej drzewostanów na przestrzeni ostatniego 10-lecia, należy stwierdzić, że w ostatnim okresie gospodarczym znacznie zmalała powierzchnia drzewostanów sosnowych (o 608,81 ha), brzozowych (o 48,67 ha) i olchowych (o 14,16 ha) głównie na korzyść buka (430,60 ha), jodły (138,03 ha), dębu (o 133,01 ha),

Kierunek zmian udziału gatunkowego drzewostanów, będący efektem kontynuacji użytkowania rębnego, prowadzonej przebudowy oraz prowadzonych cięć pielęgnacyjnych, należy ocenić jako prawidłowy, zmierza bowiem do  dostosowania składów gatunkowych do warunków siedliskowych.

Pod względem składu gatunkowego największy udział powierzchniowy mają drzewostany jednogatunkowe – 50,70%. Znaczący jest również udział drzewostanów dwugatunkowych – 32,30%, w mniejszym stopniu trzygatunkowych – 11,8%. Najmniejszy udział zajmują drzewostany cztero- i więcej gatunkowe – 5,2%.

Wśród drzewostanów Nadleśnictwa Narol przeważają te o zwarciu przerywanym, zajmują one 44,90% powierzchni,  o zwarciu umiarkowanym 40,76% powierzchni. Zwarcie pełne ma 8,49% powierzchni drzewostanów. Są to głównie młodsze klasy wieku, a zwarcie luźne (4,04%),  dotyczy drzewostanów w klasie odnowienia.

Powierzchnia drzewostanów według zwarcia