Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu
W granicach Nadleśnictwa Narol położony jest Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony w 1987 r. Powołano go w celu zachowania w krajobrazie tych elementów, które decydują o jego naturalnych walorach środowiska przyrodniczego oraz uzyskania warunków do właściwego powiązania funkcji krajobrazowo - przyrodniczych z zagospodarowaniem obszarów. Płożony jest w północnej części województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim, na terenie gmin: Cieszanów, Horyniec, Narol i Lubaczów.
Powierzchnia Obszaru w chwili utworzenia wynosiła 56086 ha, a po wyodrębnieniu Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, zajmuje on powierzchnię 31575 ha, z czego grunty Nadleśnictwa Narol stanowią 6922,83 ha. 
Aktualnie obszar ten pełni funkcję otuliny dla parków krajobrazowych Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. Obejmuje on swymi granicami fragment Roztocza w części północnej oraz skrawek Kotliny Sandomierskiej. Obszar ten cechuje wysoki stopień naturalności krajobrazu oraz duża lesistość na poziomie ok. 52%. W krajobrazie przeważają grunty użytkowane rolniczo, większy kompleks leśny występuje w części północnej. Krajobraz urozmaicają zespoły stawów rybnych oraz doliny cieków wodnych biorących swój początek na Roztoczu. Najciekawszy fragment lasów został objęty ochroną w ramach rezerwatu ,,Minokąt".
Rzeźbę terenu charakteryzują odosobnione lesiste wzniesienia, które pooddzielane są od siebie malowniczymi dolinami. Przepuszczalność wapiennego podłoża skalnego powoduje powstawanie tzw. zjawisk krasowych. W okolicach Horyńca znajdują się lecznicze źródła siarkowe i borowiny.