Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody są to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, gdzie ingerencja człowieka w środowisko jest wyłączona całkowicie lub ograniczona do niezbędnego minimum. Spośród 1501 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 1289 to rezerwaty znajdujące się na terenach PGL LP . Powierzchnia rezerwatów na gruntach Lasów Państwowych wynosi 124,8 tys. ha. Najliczniejszą grupą rezerwatów są rezerwaty leśne.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 123. Zajmują powierzchnię 2,6 mln. ha, z czego 1.3 mln to grunty w zarządzie Lasów Państwowych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ostoje zwierząt oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego występowania. Na terenach Lasów Państwowych znajduje się ponad 7 tyś. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ponad 30 tys. ha.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt i dotyczy najbardziej zagrożonych i najcenniejszych gatunków. Są dwa rodzaje ochrony gatunkowej: ochrona ścisła i częściowa. Ochrona ścisła polega na całkowitym zakazie ingerencji człowieka wobec danego gatunku, przekładającego się między innymi na zakaz: uszkadzania, niszczenia, zbierania, przetrzymywania, niszczenia środowiska występowania, zabijania, płoszenia, posiadania itp. Wszelkie odstępstwa od zakazów związanych z ścisłą ochroną gatunkową wymagają uzyskania stosownego pozwolenia. Ochrona częściowa dopuszcza pewną ściśle określoną ingerencję w przestrzeń życiową chronionego gatunku, pozwala na kontrolowanie pozyskanie całych okazów bądź ich części oraz redukcję ich liczebności.