Wydawca treści Wydawca treści

Inne formy ochrony przyrody

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ostoje zwierząt oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego występowania. Na terenach Lasów Państwowych znajduje się ponad 7 tyś. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ponad 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Narol.

Na terenie Nadleśnictwa Narol utworzono 56 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 272,80 ha. Najmniejszy użytek ekologiczny o nazwie „Grochy” znajduje się na terenie Leśnictwa Płazów i ma powierzchnię 0,06 ha. Największy nazywa się „Sopilne” znajduje się na terenie dwóch leśnictw (Lubliniec i Jezioro) i ma powierzchnię 95,81 ha. Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Narol to w głównej mierze tereny podmokłe, bagniska, wywierzyska, skarpy, tereny po dawnym osadnictwie ludzkim, cmentarze, zbiorniki wodne, śródleśne łąki i zadrzewienia oraz inne miejsca, które są ważne z punktu widzenia różnorodności biologicznej.
Wartość przyrodnicza tych terenów jest bardzo wysoka. Stanowiąc ekosystemy odmienne od otaczających je drzewostanów, są miejscami występowania wielu chronionych i rzadkich roślin i zwierząt.

Spotkać tu można rośliny o szerokich spektrach ekologicznych, jak też gatunki przywiązane ściśle do określonych siedlisk (rośliny wilgociolubne, torfowiskowe, bagienne czy wodne). Spośród najciekawszych, wyróżnić należy objętą ścisłą ochroną gatunkową rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia oraz grzybienie białe Nymphaea alba, które podlegają ochronie częściowej. Tereny projektowanych użytków ekologicznych są niezwykle cenne z uwagi na ornitofaunę, dla której stanowią miejsca zdobywania pożywienia i gniazdowania. Obiekty te odgrywają zatem bardzo istotną rolę biocenotyczną, wzbogacając ponadto różnorodność biologiczną zarówno na poziomie gatunkowym jak i ekosystemowym.

Użytki ekologiczne to najczęściej śródleśne zabagnienia, trzęsawiska i torfowiska, które wpływają również na polepszenie stosunków wodnych w otaczających je drzewostanach. Duża wartość przyrodnicza powinna być zachowana poprzez właściwe postępowanie ochronne. Większość z użytków ekologicznych nie wymaga prowadzenia zabiegów ochronnych, gdyż zgodnie z założeniami zawartymi w aktualnym Planie Ochrony Przyrody, poddane zostały  procesom sukcesji naturalnej.