Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty przyrody są to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1490 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 1279 to rezerwaty znajdujące się na terenach PGL LP . Powierzchnia lasów w rezerwatach na gruntach Lasów Państwowych wynosi 123,4 tys. ha. Najliczniejszą grupą rezerwatów są rezerwaty leśne.

Na terenie Nadleśnictwa Narol powołano trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 293,90 ha:

 

Rezerwat „Minokąt"

Utworzony w 1995 r. na wschodnim krańcu Roztocza Środkowego w Leśnictwie Kadłubiska. Powierzchnia rezerwatu według zarządzenia o utworzeniu rezerwatu wynosiła 23,47 ha, natomiast według aktualnego PUL na lata 2013-2022 wynosi 23,16 ha.

Jego zadaniem jest ochrona pozostałości kompleksów starodrzewi jodłowo - bukowych, tworzących dobrze zachowane zbiorowisko podgórskiej formy buczyny karpackiej z charakterystycznym składem gatunkowym warstwy runa, które do niedawna panowały wśród formacji leśnych na Roztoczu.

W drzewostanie dominującym gatunkiem jest około 150 letnia jodła pospolita o imponujących rozmiarach i pięknym pokroju. Pomnikowe okazy najstarszych jodeł dochodzą do 50 m wysokości, 400 cm obwodu i masie ponad 30 m³. W drugim piętrze dominuje buk zwyczajny i grab zwyczajny.

Na terenie rezerwatu występują chronione gatunki roślin: gnieźnik leśny, wawrzynek wilcze łyko i widłak jałowcowaty, oraz chronione gatunki grzybów: soplówka jodłowa i buławka pałeczkowata (wszystkie wyżej wymienione gatunki podlegają ochronie częściowej). Flora rezerwatu liczy około 80 gatunków roślin naczyniowych. 

Z pośród rosnących w rezerwacie drzew, cztery jodły zostały uznane za pomniki przyrody. 

 

Rezerwat „Bukowy Las"

Został utworzony w 1998 r. w Leśnictwie Maziarnia, położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. 

Powierzchnia rezerwatu według zarządzenia o utworzeniu rezerwatu wynosiła 86,29 ha, natomiast według aktualnego PUL na lata 2013-2022 wynosi 84,52 ha.

Przedmiotem ochrony jest fragment kompleksu lasów bukowych z dużym udziałem jodły, tworzących zbiorowisko podgórskiej formy buczyny karpackiej.

Dominującym gatunkiem jest buk zwyczajny, w mniejszym udziale występuje jodła pospolita, sosna pospolita i brzoza brodawkowata.

We florze rezerwatu występuje szereg gat. górskich, m.in. czosnek niedźwiedzi, żywiec gruczołowaty, sałatnica leśna, szałwia lepka, kosmatka olbrzymia, bodziszek żałobny. Ochroną gatunkową objęte jest 5 gatunków roślin, występujących na terenie rezerwatu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały i czosnek niedźwiedzi (wszystkie wyżej wymienione gatunki podlegają ochronie częściowej). 

 Z pośród rosnących w rezerwacie drzew, pięć buków zwyczajnych, jedna jodła pospolita i  jeden modrzew europejski, zostały uznane za pomniki przyrody. 

Przez teren rezerwatu przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Bukowy Las pod Narolem" z 4 przystankami. 

 

Rezerwat przyrody "Źródła Tanwi" 

Został utworzony w 1998 r. na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu miejscowości Huta Złomy. Powierzchnia rezerwatu według zarządzenia o utworzeniu rezerwatu wynosiła 186,54 ha, natomiast według aktualnego PUL na lata 2013-2022 wynosi 185,71 ha.

Zadaniem rezerwatu jest ochrona kompleksu nielicznych na Roztoczu torfowisk wysokich i przejściowych wraz z otaczającymi go drzewostanami i licznie występującymi gatunkami chronionych roślin zielnych.

W drzewostanach dominuje sosna pospolita, a w mniejszym udziale jest olsza czarna, dąb szypułkowy i buk zwyczajny.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 2 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową: goryczka wąskolistna i rosiczka okrągłolistna, oraz 6 gatunków roślin objętych ochroną częściową: bagno zwyczajne, bobrek trójlistny, pomocnik baldaszkowaty, wroniec widlasty, widłak goździsty i widłak jałowcowaty.

Flora rezerwatu liczy 159 gatunków roślin, w tym 13 drzewiastych, 10 krzewiastych,106 naczyniowych i 30 mszaków.

Fauna rezerwatu reprezentowana jest między innymi przez: wilka, jelenia, sarnę, łosia, dzika, kunę leśną, dzięcioły, jastrzębia, ropuchę szarą i zieloną.

W rezerwacie ma swój początek jedna z większych rzek Roztocza Tanew. 

Przez teren rezerwatu przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro" z 8 przystankami.