Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty przyrody są to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, gdzie ingerencja człowieka w środowisko jest wyłączona całkowicie lub ograniczona do niezbędnego minimum. Spośród 1501 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 1289 to rezerwaty znajdujące się na terenach PGL LP . Powierzchnia rezerwatów na gruntach Lasów Państwowych wynosi 124,8 tys. ha. Najliczniejszą grupą rezerwatów są rezerwaty leśne.

Na terenie Nadleśnictwa Narol powołano trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 294,81 ha:

Rezerwat „Minokąt"

Utworzony w 1995 r. na wschodnim krańcu Roztocza Środkowego w Leśnictwie Kadłubiska. Powierzchnia rezerwatu według zarządzenia o utworzeniu rezerwatu wynosiła 23,47 ha, natomiast według aktualnego PUL na lata 2023-2032 wynosi 23,12 ha.

Jego zadaniem jest ochrona starodrzewu jodłowo-bukowego, którego głównym składnikiem są wiekowe jodły. Najpotęrzniejsze okazy tych drzew mają ponad 200 lat, dochodzą do 50 m wysokości, 400 cm obwodu i masie ponad 30 m³. W drugim piętrze drzewostanu dominuje przede wszystkim buk zwyczajny, grab zwyczajny oraz klon jawor. Drzewostan rosnący w rezerwacie jest pozostałością po żyznych lasach jodłowo-bukowych, rosnących dawniej w większej ilości na tym terenie, które w wyniku potrzeb człowieka zostały przekształcone w pola uprawne.

Na terenie rezerwatu występują chronione gatunki roślin: gnieźnik leśny, widłak jałowcowaty, dzióbkowiec Zetterstedta oraz chronione gatunki grzybów: soplówka jodłowa i buławka pałeczkowata (wszystkie wyżej wymienione gatunki podlegają ochronie częściowej). Flora rezerwatu liczy około 80 gatunków roślin naczyniowych. Ciekawostka rezerwatu są licznie występujące kopce mrówki rudnicy Formica rufa. Jest ich na terenie rezerwatu kilkadziesiąt sztuk, a największe z nich osiągają potężne rozmiary dochodzące do 1.5 m wysokości.

Z pośród rosnących w rezerwacie drzew, cztery jodły zostały uznane za pomniki przyrody. Dwie z nich to potężne żywe drzewa. Dwie pozostałe to martwe złomy, które z uwagi na obowiązujące przepisy cały czas pozostają pomnikami przyrody.  

 

Rezerwat „Bukowy Las"

Został utworzony w 1998 r. w Leśnictwie Maziarnia, położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. 

Powierzchnia rezerwatu według zarządzenia o utworzeniu rezerwatu wynosiła 86,29 ha, natomiast według aktualnego PUL na lata 2023-2032 wynosi 85,75 ha.

Przedmiotem ochrony jest fragment kompleksu lasów bukowych z dużym udziałem jodły, tworzących zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej, która ma charakter górski.

Dominującym gatunkiem jest buk zwyczajny, w mniejszym udziale występuje jodła pospolita, jawor, grab zwyczajny, klon pospolity oraz inne. Najstarsze buki mają wiek ponad 200 lat, wysokość 45 m oraz obwody pni sięgające 450 cm.

Cechą charakterystyczna rezerwatu jest to, że rosną w nim gatunki roślin o charakterze górskim. Najbardziej znaną górską rośliną jest czosnek niedźwiedzi, który rośnie licznie tworząc zwarte kilkuhektarowe łany. Inne górskie rośliny to: żywiec gruczołowaty, żywiec cebulkowego, sałatnica leśna, żywokost sercowaty. Poza tym na terenie rezerwatu możemy spotkać kruszczyka szerokolistnego, podkolana białego, gnieźnika leśnego, kokorycz pustą, zawilca gajowego, zawilca żółtego, wawrzynka wilczełyko, przylaszczkę pospolitą, zdrojówkę rutewkowatą oraz wiele innych.

Z uwagi na swój wiek i potężne rozmiary pięć rosnących w rezerwacie drzew zyskało statut pomnika przyrody. Są to cztery buki zwyczajne oraz jeden modrzew europejski, który rośnie samotnie w rezerwacie i cechuje się intensywnym skrętem pnia.

Przez teren rezerwatu przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Bukowy Las pod Narolem" z 4 przystankami. 

 

Rezerwat przyrody "Źródła Tanwi" 

Został utworzony w 1998 r. na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu miejscowości Huta Złomy. Powierzchnia rezerwatu według zarządzenia o utworzeniu rezerwatu wynosiła 186,54 ha, natomiast według aktualnego PUL na lata 2023-2032 wynosi 185,94 ha.

Zadaniem rezerwatu jest ochrona kompleksu nielicznych na Roztoczu torfowisk wysokich i przejściowych wraz z otaczającymi go drzewostanami i licznie występującymi gatunkami chronionych roślin zielnych.

W drzewostanach dominuje sosna pospolita, a w mniejszym udziale jest olsza czarna, dąb szypułkowy i buk zwyczajny.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 2 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową: goryczka wąskolistna i rosiczka okrągłolistna, oraz 6 gatunków roślin objętych ochroną częściową: bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, pomocnik baldaszkowaty, wroniec widlasty, widłak goździsty i widłak jałowcowaty.

Flora rezerwatu liczy 159 gatunków roślin, w tym 13 drzewiastych, 10 krzewiastych,106 naczyniowych i 30 mszaków.

Fauna rezerwatu reprezentowana jest między innymi przez: wilka, jelenia, sarnę, łosia, dzika, kunę leśną, dzięcioły, jastrzębia, ropuchę szarą i zieloną.

W rezerwacie ma swój początek jedna z większych rzek Roztocza- Tanew. 

Przez teren rezerwatu przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro" z 8 przystankami.