Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Narol istnieje 13 pomników przyrody, które zostały ustanowiona na podstawie dwóch aktów prawnych:

I. Uchwała Nr 150/XXVII/93 Rady Gminy w Narolu z dnia 7.12.1993 r., która ustanowiła dziewięć pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Narol. Siedem z nich to pomniki zbiorowe (składające się z kilku drzew), dwa pozostałe to pojedyncze. Są to:


- cztery jodły pospolite (Leśnictwo Kadłubiska, oddz.29a i 30a-na terenie Rezerwatu Minokąt, lezącego na  Roztoczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu)

-sześć buków zwyczajnych (Leśnictwo Kadłubiska, oddz.154i -na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu)

-modrzew europejski oraz cztery buki zwyczajnych (Leśnictwo Maziarnia, oddz. 89c, 89Aa, 89Ab, -na terenie Rezerwatu Bukowy Las, należącego do Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej)

-klon jawor (Leśnictwo Płazów, oddz.113g- na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej)

-dwa buki zwyczajne (Leśnictwo Wola Wielka, oddz.214c -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-buk zwyczajny (Leśnictwo Złomy, oddz.215k -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-dwa buki zwyczajne (Leśnictwo Złomy, oddz.215c -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-klon jawor i lipa szerokolistna (Leśnictwo Złomy, oddz.215g -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-lipa szerokolistna (Leśnictwo Złomy, oddz.219c -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

II. Uchwała Nr XLVII/371/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2022 r., która ustanowiła cztery pomniki przyrody. Dwa z nich to pomniki grupowe, dwa pozostałe to pojedyncze drzewa. Są to:

- dwie lipy drobnolistne (Leśnictwo Chotylub, oddz.280m - na terenie Roztoczańskiego Obszaru chronionego Krajobrazu

-dwa wiązy polne (Leśnictwo Lubliniec, oddz.72 - na terenie Roztoczańskiego Obszaru chronionego Krajobrazu)

-klon jawor (Leśnictwo Lubliniec, oddz.126b - na terenie Roztoczańskiego Obszaru chronionego Krajobrazu)

-dąb szypułkowy (Leśnictwo Lubliniec, oddz.126f - na terenie Roztoczańskiego Obszaru chronionego Krajobrazu)

 

Sumarycznie ochroną pomnikową na terenie Nadleśnictwa Narol zostało objęte 30 drzew. Najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest buk zwyczajny (15 drzew). Pozostałe gatunki to: jodła pospolita (4 drzewa), lipa szerokolistna (4 drzew), klon jawor (3 drzewa), wiąz polny (2 drzewa), jeden modrzew europejski oraz jeden dąb szypułkowy.

Ponadto zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Narol znajduje się jeden pomnik przyrody nieożywionej – źródlisko rzeki Tanwi, uznany Uchwałą Nr 150/XVII/93 Rady Gminy w Narolu z dnia 7.12.1993 r.

Na całym terenie zarządzanym przez PGL LP istnieje 11711 pomników przyrody. W ich skład wchodzą przede wszystkim pojedyncze drzewa- 9383 szt. oraz grupy drzew-1426 szt. Pozostałe pomniki przyrody to zabytkowe aleje, głazy narzutowe, skały, jaskinie, groty i inne.