Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Narol uznano  9 pomników przyrody.

Wszystkie pomniki zostały uznane Uchwałą Nr 150/XXVII/93 Rady Gminy w Narolu z dnia 7.12.1993 r. Siedem z nich to pomniki zbiorowe (składające się z kilku drzew) a dwa pozostałe to drzewa pojedyncze i są to:
- cztery jodły pospolite (Leśnictwo Kadłubiska, oddz.29a i 30a-na terenie Rezerwatu Minokąt, należącego do Roztoczańskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu)

-sześć buków zwyczajnych (Leśnictwo Kadłubiska, oddz.154i -na terenie Roztoczańskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu)

-modrzew europejski, jodła pospolita i pięć buków zwyczajnych (Leśnictwo Maziarnia, oddz. 89, 89Aa, 89Ab, 90-na terenie Rezerwatu Bukowy Las ,należącego do Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej)

-klon jawor (Leśnictwo Płazów, oddz.113m-na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej)

-dwa buki zwyczajne (Leśnictwo Wola Wielka, oddz.214g -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-buk zwyczajny (Leśnictwo Złomy, oddz.215k -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-dwa buki zwyczajne (Leśnictwo Złomy, oddz.215c -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-klon jawor i lipa szerokolistna (Leśnictwo Złomy, oddz.215g -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

-dwie lipy szerokolistne (Leśnictwo Złomy, oddz.219x -na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego)

 Sumarycznie ochroną zostało objęte 27 drzew. Najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest buk zwyczajny (16 drzew). Pozostałe gatunki to: jodła pospolita (5 drzew), lipa szerokolistna (3 drzewa), klon jawor (2 drzewa) i jeden modrzew europejski.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Narol znajduje się jeszcze jeden pomnik przyrody nieożywionej – źródlisko rzeki Tanwi, uznany Uchwałą Nr 150/XVII/93 Rady Gminy w Narolu z dnia 7.12.1993 r.

Według Raportu o stanie lasów w Polsce w 2019r, na całym terenie zarządzanym przez PGL LP zaewidencjonowano 11314 pomników przyrody z czego 9053 pomników stanowią pojedyncze  drzewa a 1385 grupy drzew. Pozostałe pomniki to zabytkowe aleje, głazy narzutowe, skały, jaskinie, groty i inne.